CHARAKTERISTIKA TŘÍDY DELFÍNCI

Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Ludmila Sikorová                   
Eva Kavková (zástupce ředitelky mš)
Asistent pedagoga
Miroslava Bouchnerová

Ve třídě Delfínci je zapsáno 26 dětí, z toho 15 děvčat a 11 chlapců, ve věkovém rozmezí 5-7 let 18 dětí a 4-5 let 8 dětí. 1 dívka se speciálními vzdělávacími potřebami a 1 chlapec v individuálním vzdělávání.

Třída je uspořádána do center aktivit – pracovních koutků. Naší snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek i materiálu pro svůj rozvoj. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách /2-8 dětí/, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi, učit se od sebe navzájem. Děti jsou vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro ně stává hrou a hra naopak učením. Pro lepší orientaci jsou centra označená nápisy s obrázky.

Pro TVP na školní rok 2018/2019 jsme vybrali název

“OSTROVY OBJEVŮ“

delfinci tvp
 
Naše „posádka“ bude zažívat různá dobrodružství a společně objevovat svět. Díky výpravám k ostrovům budeme mít možnost učit se novému, poznávat naše okolí a především také sami sebe. Budeme se snažit, aby nám spolu bylo dobře, aby naše „loď“ byla pro všechny bezpečným místem. Místem, kde každý má právo na chybu, ze které se může poučit, kde všichni vědí, že každý má své slabé i silné stránky, kde poznáme různé emoce a dokážeme je pojmenovat a pochopit.

Máme svoji hymnu:
Delfínci jsme, kluci, holky,
chodíme do jedné školky.
Chceme poznat celý svět,
na všechno znát odpověď.
Umíme vzít za práci,
taky dělat legraci,
zpívat, cvičit, malovat,
ze všeho se radovat.
Venku běhat jako draci,
Delfínci jsme, předškoláci!

Protože naši posádku tvoří předškoláci a středňáci, je jedním z našich hlavních cílů SAMOSTATNOST. Samostatnost v sebeobsluze, v řešení každodenních situací, v rozhodování, plánování apod. Podporujeme děti a komunikujeme s nimi tak, aby získaly tyto kompetence:

•    Umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit, přemýšlet co by se stalo, kdyby…)
•    Přijímat zodpovědnost za své věci, činy, rozhodnutí
•    Vymýšlet nápady, navrhnout další varianty řešení (jak to udělat jinak, co by pomohlo, co poradíme…)
•    Jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí
•    Verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)
•    Zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé
•    Mít ze své samostatnosti pocit uspokojení (být na ni hrdý)
•    Snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
•    Jednat na základě svých potřeb s ohledem na druhého
•    Odhadnout své možnosti, limity (na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné)
•    Nebát se požádat o pomoc, radu
•    Plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)
•    Přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit

Na cestě za poznáním nás bude provázet panáček Kryštof. Každý pátek si děti vylosují, kdo si ho vezme domů, a vše co spolu o víkendu zažijí, zapíší společně s rodiči do cestovního deníku.

Záměrem TVP je kultivovat vztahy i fyzický kontakt mezi dětmi a zároveň je vést k samostatnosti, podporovat vytváření pozitivního klimatu ve třídě a u předškoláků podpora a rozvoj školní zralosti.